Vedtægter

Du kan downloade vedtægterne som PDF-fil her.

 

Navn, hjemsted og formål

§ 1 Foreningens navn er: WilsonPatientforeningen.

Foreningens hjemsted er Region Hovedstaden.

§ 2 Foreningens formål er at:

- Yde støtte til syge patienter og deres pårørende så de ser, at man kan få et velfungerende liv.

- Medvirke til at sikre højeste kvalitet i organisationen af diagnostik, behandling, forskning og erfaringsopsamling.

- Patientforeningens erfaringer integreres i behandlingsforløbet.

- Informere og oplyse befolkningen og hospitalspersonale så kendskabet til sygdommen udbredes alment Specielt blandt læger og andet hospitalspersonale, til gavn for alle.

- Følge med i forskningen i sygdommen, og i det omfang der er mulighed for det, yde støtte til forskningen.

- Samarbejde med relevante foreninger og organer i Danmark, samt i udlandet.

- Støtte dannelsen af tilsvarende foreninger i Danmark, samt i udlandet.

 

Medlemskab og kontingent
§ 3 Som medlemmer af patientforeningen kan optages enhver, der ønsker det, såvel personer som firmaer, institutioner, kommuner og foreninger.

§ 4 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet gælder fra 1. januar til 31. december.

- Kontingentet forfalder inden ordinær generalforsamling.

 

Generalforsamlinger
§ 5 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år. i september måned.
Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens bestemmelser, eller efter krav fra mindst 1/4 af medlemmerne.

§ 6 Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved direkte meddelelse til hvert medlem med angivelse af dagsorden. Indkaldelsesvarslet skal være mindst 14 dage til de ordinære generalforsamlinger og mindst 8 dage til ekstraordinære.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske inden 14 dage efter kravets fremkomst til bestyrelsen.

 

§ 7 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.

4. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til aktiviteter, budget, og kontingent for det kommende år.

5. Eventuelle forslag fra medlemmerne og bestyrelsen.

6. Valg af:
- Formand
- Kasserer
- 2 bestyrelsesmedlemmer
- Suppleanter
- 1 revisor

7. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne og bestyrelsen skal være anmeldt til formanden senest 10 dage før generalforsamlingen, for at kunne blive behandlet.

 

§ 8 På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme, hvis medlemmet har betalt kontingent. Et medlem kan
afgive skriftlig stemme om et punkt, hvis medlemmet ikke
er til stede.

§ 9 Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.

 

Bestyrelse og fagråd
§ 10 Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af 4 medlemmer valgt af generalforsamlingen, som også vælger bestyrelsens formand og kasserer. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år, med halvdelen hvert år (formanden lige år og kassereren ulige år). Suppleanter vælges for et år. Revisor vælges for et år.
Over bestyrelsesmøder og generalforsamling udformes referater, som tilsendes foreningens medlemmer.

§ 11 Foreningen tegnes af formanden, og i dennes fravær af næstformanden. Bestyrelsen træffer selv retningslinier for formandens beføjelser. Formanden har pligt til at orientere bestyrelsen i alle sager.
Kassereren er bemyndiget til at kunne disponere over foreningens formue/økonomiske midler til daglig drift. Eventuelle større investeringer foretages i samråd med formanden.

§ 12 Bestyrelsen har bemyndigelse til at vælge et fagråd. Fagrådet skal bistå foreningens arbejde.

 

Regnskab
§ 13 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningensregnskab føres af kassereren, og skal tilsendes medlemmerne sammen med generalforsamlings indkaldelse.

 

Vedtægtsændringer og opløsning af foreningen
§ 14 Ændring af vedtægterne kan vedtages på en generalforsamling med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.

Opløsning af foreningen kan ske når 3/4 stemmer herfor på en generalforsamling. Eventuelle overskydende midler, ved foreningens opløsning anvendes til et af generalforsamlingen besluttet alment velgørende formål.

 

Vedtaget den 16. September 2018